بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/05/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,153,385 12.87 1,444,890 14.16 1,445,338 12.52 1,550,072 12.48
اوراق مشارکت 4,948,371 55.22 3,843,927 37.67 3,840,308 33.28 3,810,325 30.68
سپرده بانکی 6,919,983 77.23 4,808,020 47.12 6,126,508 53.09 6,943,898 55.92
وجه نقد 34 0 71 0 96 0 100 0
سایر دارایی ها -4,090,328 -45.65 57,904 0.57 78,282 0.68 61,188 0.49
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 750,301 8.37 928,872 9.1 879,077 7.62 867,835 6.99