Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری دراوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ٢-٢-١ و ٢-٢-٢ یا سپرده گذاری موضوع بند ٢-٢-٣ می کند. در طول عمر صندوق حد نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارائی های صندوق رعایت می شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١ - سرمايه گذاری در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت  حداقل ٧٠ % از کل دارايي هاي صندوق                            
١-١ اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداكثر ٤٠%   از دارايي هاي صندوق که به بند 1 فوق اختصاص داده شده اند
١-٢ اوراق تضمین شده توسط یک ضامن حداكثر ٣٠%   از دارايي هاي صندوق که به بند 1 فوق اختصاص داده شده اند
٢ - سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یابازار اول فرابورس ایران حداقل ١٠% و حداكثر ٣٠%   از کل دارايي هاي صندوق
٢-١ سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر حداكثر ٢٠%   از دارايي هاي صندوق که به بند 2 فوق اختصاص داده شده اند
٢-٢ سهام و حق تقدم پذیرفته شده در یک صنعت حداكثر ٣٠%   از دارايي هاي صندوق که به بند 2 فوق اختصاص داده شده اند
٢-٣ سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس ایران حداكثر ٥%   از کل دارايي هاي صندوق

 

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان